หน้าแรก

 

     เมื่อวันที่  29 - 30  มิถุนายน  2557   เทศบาลตำบลนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

        ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปจังหวัดมหาสารคาม  (ศปป.จว.มค.) กำหนดจัดงาน  พิธีบวงสรวงพระธาตุนาดูน  สร้างศรัทธาสามัคคี  คืนความสุขให้ประชาชนชาวมหาสารคาม  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557  ณ  พระบรมธาตุนาดูน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสมานฉันท์สามัคคี  สร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

        ในวันที่  30  มิถุนายน  2557  ได้จัดเวทีเสวนากระบวนการสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยีนให้กับประชาชน 

Visitors: 17,249