หน้าแรก

โครงการวันผู้สูงอายุ 2558

 เทศบาลตำบลนาดูน ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

ในวันที่ 10 เมษยน 2558  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย และทำกิจกรรม

ร่วมกัน พร้อมทั้งได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และได้รดน้ำดำหัว ขอพรจาก

ผู้สูงอายุ ในวันดังกล่าว


  • 150 ปี มหาสารคาม

Visitors: 26,697