หน้าแรก

วันที่ 10 เมษายน 2560  เทศบาลตำบลนาดูน ร่วมกับโรงพยาบาลนาดูน สาธารณสุขอำเภอนาดูน พี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลนาดูน ร่วมจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องอาหาร เรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องสิทธิสวัสดิการของตนเอง ได้พบปะพูดคุยแรกเปลี่ยน

กรุณากรอกข้แผอความ...
Visitors: 33,098